MODLITWY MARYJNE

Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!


Niepokalana ratuj

Litania do Niepokalanej

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, 
Cała piękna i bez zmazy, 
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy, 
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, 
Wybrana na Matkę Syna Bożego, 
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego, 
Świątynio Trójcy Przenajświętszej, 
Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, 
Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego, 
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego, 
Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń, 
Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca, 
Dziewico od zarania Bogu poślubiona, 
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony, 
Całopalna ofiaro Bożej Miłości, 
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego, 
Dziewicza Matko Jezusa, 
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego, 
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu, 
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków, 
Błogosławiona między niewiastami, 
Królowo nieba i ziemi, 
Pogromie duchów piekielnych, 
Ucieczko grzeszników, 
Silna podporo ludzi słabych, 
Skarbnico łask dla dążących do świętości, 
Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej, 
Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego, 
Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych, 
Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających, 
Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają, 
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci, 
Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela, 
Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli, 
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót, 
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była. 
Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy
przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie
i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa
zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,
daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Totus Tuus

Litania do Maryi, niosącej Światło

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Maryjo niosąca Jezusa - Światłość świata, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło Życia, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło Prawdy, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło Wiary i Nadziei, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - który oświeca blaskiem Ojca, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - który oświeca Miłością Ducha Świętego, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło Krzyża, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło Pokoju i Pojednania, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa - Światło oślepiające demony, bądź przy nas!

Maryjo napełniona Światłem, bądź przy nas!
Maryjo przynosząca Światło, bądź przy nas!
Maryjo zapalająca Światło, bądź przy nas!
Maryjo ochraniająca Światło, bądź przy nas!

Maryjo, Niewiasto obleczona w Słońce, bądź przy nas!
Maryjo, Gwiazdo wskazująca drogę, bądź przy nas!
Maryjo, Promieniu Światła Bożego, bądź przy nas!

Maryjo niosąca Jezusa wątpiącym i zagubionym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa zniewolonym i udręczonym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa zrozpaczonym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa umierającym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa pogrążonym w grzechach, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa samotnym i odrzuconym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa smutnym i płaczącym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa ufnie czekającym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa spragnionym Miłości, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa ubogim w duchu, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa miłosiernym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa wprowadzającym pokój, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa cierpiącym dla sprawiedliwości, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa radującym się, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa pojednanym, bądź przy nas!
Maryjo niosąca Jezusa każdemu, kto na świat przychodzi, bądź przy nas!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Ojcze Miłosierny, Który wybierasz małych o pokornych, aby przez nich objawić Swoją chwałę,
bądź uwielbiony, gdyż zechciałeś Niepokalaną Maryję uczynić Tą,
Która przynosi nam Twojego Umiłowanego Syna
Jezusa Chrystusa - Światłość Prawdziwą,
Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei!

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

/Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982; Watykan, 16 października 1983; Watykan, 25 marca 1984/


1. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!". Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dziś na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie,Matko, umiłowanym. Staję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium, tak jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć "nadzieje i obawy" Kościoła w świecie współczesnym. Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.

Ten świat ludzi i narodów mam przed oczami również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego Poprzednika na stolicy Piotrowej: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat! Kościół na II Soborze Watykańskim odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: "Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody... Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!". Racz nie gardzić! Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie!

2. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić siebie samego za wszystkich ludzi: "Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17, 19). Mocą tego "poświęcenia w ofierze" uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia świata; do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24; 2 Kor 12, 15). Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić!

Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach. Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa.

O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół. O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu! Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego "niedostaje cierpieniom Chrystusa" (Kol 1, 24). Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus (por. J 2, 5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna! Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny - wybaw nas! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas! Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego - wybaw nas! Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym - wybaw nas! Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas! Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich - wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu - wybaw nas!
Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei!

ŹRÓDŁO: rozaniec.eu ;     kuria.gliwice.pl/czytelnia/dokumenty/


Na Bożą chwałę...

Magnificat
(inne tłumaczenie)

Całym mym sercem wielbię Cię - Boże Izraela.
Duch mój raduje się Tobą -
Boże mój i Panie.

Ciebie wysławia pieśń mojego serca,
Tobie Boże śpiewam, który prowadzisz mnie
na ścieżkach życia.

Ty uczyniłeś mnie Przybytkiem Boga Najwyższego,
kosztownym i drogocennym.
Wszystkie narody nazywać mnie będą błogosławioną,
bo w Tobie Boże pokładam jedynie moją nadzieję.

TY, Boże, który jesteś Wszechmocą i Świętością
dokonałeś wspaniałego dzieła we mnie.
Twoja miłość i dobroć kieruje czasem i przestrzenią.

Ty, Panie jesteś schronieniem i oparciem dla wszystkich,
którzy ufają Tobie całym sercem.
Ty sprawiasz, że istniejące systemy chwieją się i upadają.

Wszystkich pyszniących się,
rozpraszasz Panie, jak ziarnka piasku na wietrze.

Bohaterów dumnomężnych, strącasz z tronu potęgi.

Maluczkich, bezbronnych, nie zauważonych
przyciągasz do siebie, do Twego Serca, które jest pełnią miłości.

Sytych, bogatych egoizmem,
zadowolonych z siebie, zarozumiałych,
odsyłasz od siebie z pustymi rękami.

Ty, Boże troszczysz się o wszystkich,
którzy w Tobie, z Tobą pragną żyć.
Obiecałeś to kiedyś naszym Ojcom.

Ty dotrzymujesz Twego słowa, dziś, jutro i po wszystkie czasy.
Na wieki jesteś wierny Twojej obietnicy.

Dlatego niech chwalą
i wysławiają Cię, Panie bez końca wszyscy,
którzy szukają Ciebie i Twego Królestwa.
Tak Panie, dla Ciebie brzmi pieśń mojej miłości.

Totus Tuus

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę w posługiwaniu się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Daj mi tylko swoje Imię...

Litania Loretańska Do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie Wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo do nieba wzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Daj nam sługom swoim, prosimy, Panie Boże,
cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała,
a za chwalebną przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy
niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Niech rozkwita miłość...

Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy!

Pociąga mnie piękno Twojego życia pełnego miłości ku Bogu i braciom.
Za Twoim przykładem, zaczynam patrzeć na moją codzienność
w świetle Ewangelii.
Staram się trwać na modlitwie,
która umacnia we mnie poczucie bliskości Boga.
Dzięki temu nie szamoczę się już samotnie
w trudzie zabiegania o codzienne, przemijające sprawy.
Ty, która spieszyłaś z pomocą Twojej krewnej Elżbiecie,
pozostajesz dla mnie wzorem służby drugiemu człowiekowi.
Dzięki Twojej nieustannej pomocy
coraz częściej rozpoznaję bliźniego jako brata
i obejmuję w nim Chrystusa, któremu mogę konkretnie służyć.
Dziękuję Ci za wsparcie w moich życiowych problemach i kłopotach.
Gdy przyjmuję je z miłością, uczą mnie one pokory, szacunku dla innych,
i w jakiś przedziwny sposób łączą mnie z Chrystusem Ukrzyżowanym.
Przez Niego mogę już dzisiaj doświadczać radości Zmartwychwstania
i uczestniczyć pełniej w Dziele Odkupienia świata.
Matko Nieustającej Pomocy, chcę Cię gorąco prosić o uproszenie łaski...
Za wszystko Ci dziękuję
i polecam całe moje życie Twojej nieustannej opiece.
Amen.

Wznoszę oczy swe ku górom, skąd nadejść ma pomoc?

GODZINKI DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

JUTRZNIA

Inwokacja

Ty , Maryjo , w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

HYMN

Witaj , Maryjo , Wielka Matko Boża ,
W królewskiej szaty przyodziana , blask
Przed wchodem słońca , Ty ludzkości zorza ,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego
Największą wszechmoc tym okazał Bóg .
Syn , ciało biorąc cudem z łona Twego ,
Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg .

Boga Rodzico , korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc ,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje ,
W blaski południa zmieniłaś noc .

Jak na obrazie tulisz swego Syna ,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż ,
Tak i nas , Matko , choć obciąża wina ,
Przytul do Serca i do Boga zbliż .

ANTYFONA

Święta i Niepokalana Matko , Bogarodzico,
Dziewico Maryjo , nieustannie proś za nami Jezusa , Syna Twego !

Wezwanie : Tyś naszą ucieczką o Pani .
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku .

Módlmy się : Panie Jezu Chryste , ty dałeś nam
Rodzicielkę swoją Maryję , której przesławny obraz czcią otaczamy , za Matkę nieustannie pomagać nam gotową . Dozwól , prosimy , abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając , zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia . Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

A dusze wiernych zmarłych , Przez Nieustającą Pomoc Twoją , o Maryjo , Niech odpoczywają w pokoju wiecznym . Amen .

LAUDES

Inwokacja - jak na jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , z ludzi Tyś Najświętsza ,
Bez zmazy grzechu , wszelkiej cnót wzór .
W miłości Boga Tyś najgorętsza ,
Laską Przewyższasz cały niebian chór .
Namiestnik Boga na swym rzymskim tonie
Ogłosił światu Twej świętości cud ,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie ,
W niebie królujesz , jak wciąż wierzył lud .

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg .
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus , Twe Dziecię , Zbawca nasz i Bóg .

Niewyczerpana łask i cnót skarbnico ,
Nieustającą racz nam pomoc nieść .
Bądź niewinności tarczą i strażnicą ,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść

Antyfona , Wezwania i Modlitwa - jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo ,Matko wszystkich ludzi ,
Z ogromem naszych współczująca win .
Niech nasza nędza litość Twoją budzi ,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn .

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych ,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść ,
Zaznałaś na lądach starych oraz nowych ,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść .
W licznych obrazach Tyś koronowana ,
W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud .
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana ,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud .

Do serca , Matko , mieczem , przeszytego,
Przygarnij dziatki , zbaw i ratuj nas :
Wszak Matką jesteś , z polecenia Tego ,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutrznię

TERCJA
Inwokacja - jak na Jutrznię

Hymn

Witaj Maryjo , wszech łask Pośredniczko ,
Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk .
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką ,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg .

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana ,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz ,
Przez Twe dłonie , Matko ukochana ,
Spływa balsamem w głębie naszych dusz .

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze ,
W objęciach Twoich skarb największy masz .
Ach , przychyl ku nam to Dzieciątko Boże ,
W ręku swym władze od Jezusa masz .

Dlatego , Matko , w nędzy i niemocy
Racz duszy zawsze Pośredniczką być ,
Nieustającej udziel nam pomocy ,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutrznię

SEKSTA
Inwokacja - jak na Jutrznie

Hymn

Witaj , Maryjo , Wspomożycielko ,
Coś ceną wielką mąk i Syna krwi
Stała się naszą drugą Rodzicielką
Przez miecz boleści , co w Twym sercu tkwi .

Tam u stóp krzyża , na Golgoty szczycie ,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn ,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie
Całej ludzkości , pełnej ciężkich win .

To życie łaski wlewać w życie ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym .
Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi ,
Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym .

Współodkupienie oraz Twój ogłasza ,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą .
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza ,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutrznie

NONA
Inwokacja - Jak na Jutrznie

Hymn

Witaj Maryjo , Tyś jest Tą Wszechmocną ,
Co prosząc Syna , zmieniasz świata los .
Kto Ciebie kocha , gardzi świata mocą ,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos .

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą ,
Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej ;
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą ,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej .

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza ,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg ;
Krew Jego święta życie nowe stwarza ,
Które nam wydarł duszy naszej wróg .

Więc uproś , Matko , grzesznym nawrócenie ,
Daj żal za grzechy , broń od wiecznych kar ,
Chwiejnych utwierdzaj , dobrym daj wzmocnienie ,
Sługom ołtarza gorliwości żar .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutrznię

NIESZPORY
Inwokacja - jak na Jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , Miłosierna Pani ,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni .
Ból każdy , Matko , Serce Twoje rani ,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci .

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie ,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas ,
Lecz miłosierdzie , Matko , zwierzył Tobie ,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas .

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje ,
Smutek głęboki Twą okala Twarz ,
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje .
Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina ,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres ,
Wstaw się za nami u swego Syna ,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez .

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutrznię

Hymn

Witaj , Maryjo , naszą Tyś nadzieją ,
Z obrazu Twego spływ dziwny czar ,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar .

A twe źrenice , zasępione trwogą ,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż ,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą ,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki - Krzyż .

Twoje wejrzenie duszę nam porywa ;
Tyś Matką Boga , wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa ,
On nie odrzuci prośby Matki Swej.

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask
Nieustającej , Matko Twej Pomocy
Ufnie czekamy , Pośredniczko łask.

Antyfona , Wezwanie i Modlitwa - jak na Jutzrnię

ZAKOŃCZENIE

Przyjmij , o Najświętsza Panno ,
Hołd ten oraz serc ofiarę .
Swą Pomocą Nieustanną ,
Budź w nas miłość , wzmacniaj wiarę ,
Wspieraj w życiu , broń przy zgonie ,
Aż przy Twoim spoczniem tronie

Święta Maryjo , spiesz na pomoc nieszczęśliwym , Podnoś przygnębionych , pocieszaj płaczących , Módl się za ludem , wstawiaj się za duchowieństwem . Niech wsparcia Twego doznają wszyscy , którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy .

MODLITWA RZYMSKA
(zwykle odmawia się ją wspólnie )

O Matko Nieustającej Pomocy * Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj * przed Twój święty obraz * aby błagać o pomoc Twoją * Nie liczymy na własne zasługi, * ani ma moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską . Tyś patrzyła , o Matko , na rany Odkupiciela * i na Krew Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia . * Tenże Syn Twój umierając * dał nam Ciebie za Matkę, * Czyż więc nie będziesz dla nas ,* jak głosi Twój słodki tytuł : * Nieustającą Wspomożycielką ? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy , * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna , * Przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca , o Wspomożycielko , * prosimy najgoręcej , abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę , * której każdy z nas tak bardzo pragnie * i tak bardzo potrzebuje .... ( Chwila indywidualnej modlitwy w ciszy ) Ty wiesz , o Matko Przebłogosławiona , * jak bardzo Jezus - Odkupiciel nasz , * pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz , że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, * abyś je nam rozdzielała . * Wyjednaj mi przeto , o najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusowego tę łaskę, * o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi,* a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność Amen .

Królowo nieba - módl się za nami

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, błogosławione między sercami,
Serce Maryi, najczystsze,
Serce Maryi, najpokorniejsze,
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa
niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Maryi, z umierającym Jezusem
w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Maryi, uzdrowienie chorych,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzesznych,
Serce Maryi, nadziejo konających.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.
Witaj... przez którą stworzenie się odnawia...

AKATYST

O, Waleczna Hetmanko,
zwycięska wdzięczności pieśń,
z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,
niesiem Ci, Bogurodzico.
Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną,
od wszelkich nieszczęść wybaw nas,
byśmy do Ciebie wołali:
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Archanioł z nieba posłan był,
by "Witaj" Matce Boga rzekł.
A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos
bierzesz na siebie ciało, Panie,
stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość.
Witaj, dla której klątwa odpuszczona.
Witaj, która Adama podnosisz z upadku.
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.
Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna.
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana.
Witaj, bo jesteś tronem Króla.
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.
Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca.
Witaj, łono Boskiego wcielenia.
Witaj, przez którą stworzenie się odnawia.
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo do Gabriela śmiele rzecze:
"Dziwne twej mowy znaczenie
i duszy mojej do pojęcia trudne.
Poczęcie bowiem bez męża udziału
i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alleluja".
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Czeka Dziewica z upragnieniem
na poznanie niepoznawalnego
i rzecze Bożemu słudze:
"Czyż łono moje dziewicze może począć
i porodzić Syna? Powiedz mi".
A on w bojaźni i czci rzekł Jej wołając:

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę.
Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne.
Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych.
Witaj, pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą.
Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił.
Witaj, moście, wiodący z ziemi ku niebiosom.
Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom.
Witaj, rano bolesna zadana demonom.
Witaj, Światłość rodząca w sposób niewymowny.
Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła "Jak" swej tajemnicy.
Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców.
Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Dziewicę, co męża nie znała,
Moc Najwyższego okryła cieniem ku poczęciu;
a jej łono nietknięte urodzajną uczyniła rolą
dla wszystkich, którzy chcą zbierać zbawienie,
tak oto śpiewając: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Elżbietę nawiedzić pobiegła
Panna napełniona Bogiem.
Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało
Jej pozdrowienie z radością
i skokiem tylko zamiast śpiewu
wołało do Bogurodzicy:

Witaj, konarze pnia, co nie usycha.
Witaj, pole rodzące Owoc nieskalany.
Witaj, uprawiająca rolę Rolnika - ludzi przyjaciela.
Witaj, która nam rodzisz Rodziciela życia.
Witaj, niwo, dająca obfitość zmiłowań.
Witaj, stole pełny bogactw pojednania.
Witaj, bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy.
Witaj, bo duszom przystań spokojną sposobisz.
Witaj, modlitwy kadzidło pachnące.
Witaj, całego świata ceno pojednania.
Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa.
Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się i gubił Józef.
Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą od męża,
snuł ciemny domysł o tajemnym związku,
o Nienaganna.
Lecz pouczony od Ducha Świętego o tym poczęciu, zawołał: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Gdy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie
o przyjściu Chrystusa w ciele,
pobiegli jak do Pasterza - ujrzeli Go jak Baranka bez skazy,
na łonie Maryi się pasł,
a oni hymn Jej śpiewali:

Witaj, Matko Baranka i Pasterza.
Witaj, zagrodo duchowych owieczek.
Witaj, obrono od wilków niewidzialnych.
Witaj, bramy raju nam otwierająca.
Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa.
Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia.
Witaj, Ty, apostołów niemilknące usta.
Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec noszących.
Witaj, podporo wiary naszej mocna.
Witaj, łaski dowodzie jasny.
Witaj, która piekło ogałacasz.
Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni poszli za nią Magowie,
a trzymając się mocno niebieskiej latarni
znaleźli w jej promieniach potężnego Władcę,
i dostępując do Niedostępnego
witali Go wołając: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
I gdy ujrzeli synowie Chaldei
na rękach Dziewicy Tego,
co ludzi stworzył swą ręką,
rozpoznali w Nim Pana,
choć przyjął na się postać sługi.
Skwapliwie uczcili Go swymi darami, a Błogosławionej wołali:

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej.
Witaj, promieniu dnia mistycznego.
Witaj, gasząca zarzewie fałszu,
Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej.
Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa.
Witaj, ukazująca Chrystusa - Pana,
ludzi Przyjaciela.
Witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa.
Witaj, ocalająca od brudnych uczynków.
Witaj, kładąca kres pogańskiej czci ognia.
Witaj, tłumiąca płomień namiętności.
Witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości.
Witaj, radości wszech ludzkich pokoleń.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów
wracali do Babilonu Magowie.
Spełniając Twe polecenie
wszystkim głosili o Tobie, żeś Zbawcą,
lecz pominęli Heroda głupca, co śpiewać nie umiał: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy,
przepędziłeś, precz ciemności błędu.
Bożki egipskie, o Zbawco, nie mogły sprostać Twej sile runęły.
A z ich niewoli wyrwani
wołali do Bogurodzicy:

Witaj, która ludzi prostujesz ku górze.
Witaj, która demony strącasz do przepaści.
Witaj, błędu depcąca szaleństwo.
Witaj, ujawniająca ułudę bałwanów.
Witaj, morze, w którym faraon utonął duchowy,
Witaj, skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia.
Witaj, słupie ognisty, wiodący przez ciemność.
Witaj, osłono nad światem szersza niźli chmura.
Witaj, pokarmie mannę nam zastępujący.
Witaj, Służebnico Świętego Pokarmu.
Witaj, ziemio Bożej obietnicy.
Witaj, miodem i mlekiem płynąca.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Lepszego pragnąc świata
i odejścia w wieczność
chciał Symeon opuścić ziemi tej marność.
I wtedy dałeś mu się dzieckiem,
lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie,
podziwiał mądrość Twoją niewymowną i wołał: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Moc swą zjawiając
Stwórca nowe ukazał stworzenie
nam, którzy przezeń jesteśmy.
Z łona, co nie zaznało nasienia, wyszedł
i ustrzegł to łono nienaruszone,
abyśmy cud ten uznając chwalili je i wołali:

Witaj, kwiecie nigdy nie więdnący.
Witaj, korono wstrzemięźliwości.
Witaj, prawzorze jasny naszego zmartwychwstania.
Witaj, ukazująca nam życie anielskie.
Witaj, drzewo o słodkim Owocu -
pokarmie wierzących.
Witaj, listowie, w którego obfitym cieniu wielu się ukrywa.
Witaj, boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika.
Witaj, boś porodziła Wybawiciela pojmanych.
Witaj, Ty, co łagodzisz Sędziego gniew sprawiedliwy.
Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników.
Witaj, szato dojrzałości ogołoconych z prawa do mówienia.
Witaj, miłości wszelkie przewyższająca pragnienie.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Narodzenie inne i obce naszemu widząc,
stańmy się obcy światu,
a umysł nasz skierujmy ku niebu.
Przez to Narodzenie
Najwyższy objawił się na ziemi pokornym człowiekiem,
pragnąc ku górze prowadzić wszystkich,
co doń wołają: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
O, Słowo, przebywające w pełni doczesności.
Ty nie opuszczasz wieczności swej wcale.
Jesteś wśród nas nieogarnione.
Albowiem Boskie ku nam zejście nie było tylko zmianą miejsca
te narodziny z Dziewicy -
co Boga pełna słucha naszych głosów:

Witaj, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego.
Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy.
Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych.
Witaj, chwało nieobalona wierzących.
Witaj, tronie najświętszego, Tego, co jest nad Cheruby.
Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy.
Witaj, która jednoczysz, co niepojednane.
Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem.
Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi.
Witaj, przez którą raj nam się otwiera.
Witaj, kluczu królestwa Chrystusa.
Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Podziwiali aniołowie
wielkie dzieło Twojego wcielenia.
Widzieli jak nieprzystępny, Boże,
stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem.
Zamieszkałeś między nami słuchając wołania: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Retorzy, słów wielu miłośnicy,
milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne,
widzimy to, Bogurodzico.
Nie mogą bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz rodzić.
My jednak tajemnicę Twoją podziwiając wołamy z wiarą:

Witaj, naczynie Bożej Mądrości.
Witaj, skarbnico Jego opatrzności.
Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość.
Witaj, która uczonym wykazujesz nieuctwo.
Witaj, bo przemądrzali badacze stali się głupcami.
Witaj, bo twórcy mitów marnie przeminęli.
Witaj, boś rozerwała Ateńczyków sidła.
Witaj, bo sieci Rybakom napełniasz.
Witaj, wyciągająca z otchłani niewiedzy.
Witaj, wzbogacająca poznanie u wielu.
Witaj, korabiu pragnących zbawienia.
Witaj, porcie płynących przez życie.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić
przyszedł nieprzymuszony Sprawca ładu,
a chociaż Bogiem jest nasz Pasterz
ukazał się wśród nas podobnym nam Barankiem.
I nas, podobnych sobie, wzywając do siebie
jako Bóg słyszy wołanie: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Spieszą do Ciebie dziewice,
boś murem im obronnym i wszystkim
co Cię wzywają, Bogurodzico Dziewico.
Nieba i ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską, o Nieskalana.
A zamieszkawszy w Twoim łonie
nauczył wszystkich wznosić głos do Ciebie:

Witaj, o wzniosła kolumno dziewictwa,
Witaj, o bramo wiecznego zbawienia,
Witaj, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu,
Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych.
Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci.
Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni.
Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi.
Witaj, rodząca Siewcę niewinności.
Witaj, alkowo przeczystych zaślubin.
Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu.
Witaj, o piękna dziewic żywicielko.
Witaj, wesela dusz świętych przyjaciółko.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Śpiew pochwalny zawodzi,
gdy objąć chce pełnię Twych zmiłowań.
Choćbyśmy ofiarowali Ci ody tak liczne,
jak ziarnka piasku, o Królu święty,
nie osiągnęlibyśmy nigdy godnej miary tego,
co dajesz nam, którzy wołamy do Ciebie: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Ty, Najświętsza Dziewico,
jawisz się nam w ciemnościach
jak światłodajna pochodnia.
Niematerialne zapalając światło
wiedziesz wszystkich do poznania Boga,
swoim blaskiem rozjaśniając umysły
naszym uczczona wołaniem:

Witaj, promieniu Słońca duchowego.
Witaj, odbicie Światłości nieprzystępnej.
Witaj, błyskawico dusze oświecająca.
Witaj, gromie nieprzyjaciół rażący.
Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące.
Witaj, bo nam wypuszczasz obficie płynącą Rzekę.
Witaj, obrazie uzdrawiającej sadzawki.
Witaj, niszcząca grzechu zmazę haniebną.
Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia.
Witaj, dzbanie mieszalny, w którym radość się miesza.
Witaj, woni, dobry zapachu Chrystusa.
Witaj, życie mistycznej i radosnej uczty.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Udzielić pragnął łaski przebaczenia
za dawne winy Ten,
co długi wszystkich ludzi gładzi.
We własnej więc przybliżył się Osobie
do tych, co oddalili się od Jego łaski,
a potargawszy cyrograf ich winy,
słyszy z ust wszystkich wołanie: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
*
Wielbiąc pieśniami Twego Syna
chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie,
jako świątynię duchową, Bogurodzico.
Ten który mieszkał w Twoim łonie
trzymając w dłoni wszystkie rzeczy,
Pan nasz, uświęcił Cię i uczcił
i nauczył nas wołać do Ciebie:

Witaj, namiocie Boga oraz Słowa.
Witaj, święta ponad "święte świętych".
Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego.
Witaj, niewyczerpana życia skarbnico.
Witaj, czcigodny diademie królów bogobojnych.
Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych.
Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego,
Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego.
Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa.
Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych.
Witaj, lekarstwo dla ciała mojego.
Witaj, duszy mojej ocalenie.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały,
któraś między wszystkimi świętymi
Najświętsze zrodziła Słowo.
Racz przyjąć teraz ten nasz dar,
od wszelkiego nieszczęścia nas broń wszystkich
Od przyszłej kary wybaw nas,
którzy pospołu do Ciebie wołamy: Alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja!
(Zwrotkę tę recytuje się trzykrotnie.)
*
Archanioł z nieba posłan był,
by "Witaj" Matce Boga rzekł.
A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos
bierzesz na siebie ciało, Panie.
stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość.
Witaj, dla której klątwa odpuszczona.
Witaj, która Adama podnosisz z upadku.
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.
Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna.
Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana.
Witaj, bo jesteś tronem Króla.
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.
Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca.
Witaj, łono Boskiego wcielenia.
Witaj, przez którą stworzenie się odnawia.
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
*
O, Waleczna Hetmanko,
zwycięska wdzięczności pieśń,
z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,
niesiem Ci, Bogurodzico.
Ty, która posiadasz moc niezwyciężona,
od wszelkich nieszczęść wybaw nas,
byśmy do Ciebie wołali:
Witaj, Oblubienico Dziewicza!

Modlitwa dziękczynna Akatystu

Przyjmij o Potężna; najczystsza Pani i Królowo nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie Jedynej z wdzięcznością śpiewamy my, słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś. Za Twym udziałem Pan zastępów jest z nami, przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Jego Ciałem i Krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, o przez Boga wysławiona, wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od Serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej, wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu Stwórcy wszechświata składamy chwałę, część, hołd i dziękczynienie, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.Odbijać w sobie...


Dziękujemy Autorom zdjęć