MODLITWY KOBIET

Niech miłość Boża Cię strzeże

Modlitwa za dziewczęta i kobiety

Matko łaski pełna, cała Twoja kobieca istota wyraża delikatność i czułość Twojego Serca. Maryjo, każdy Twój gest, słowo, spojrzenie jest przepełnione miłością. Matko Pięknej Miłości ukaż dziewczętom i kobietom całego świata wartość i sens miłości czystej, bezinteresownej, oddanej aż po dar z siebie. Otwórz ich serca na miłość, która wyzwala z tego, co zamyka na życie. Matko z wielką troską pochylona nad Dzieciątkiem w Betlejem i nad każdym człowiekiem i jego historią życia. Naucz dziewczęta i kobiety szacunku, poszanowania praw i godności własnej oraz osób postawionych na ich drogach życia. Maryjo, niech Twoje wrażliwe, pełne dobroci Serce będzie dla nich wzorem budowania serdecznych i szczerych relacji z drugim człowiekiem i uwrażliwi na sprawy innych ludzi. Matko z nami idąca, spraw by ich serca i umysły były świadome wielkiej prawdy, że są umiłowanymi dziećmi Boga a ich ciała są żywą Świątynią Ducha Świętego, który uzdalnia do wszelkiego dobra i czyni prawdziwie wolnymi. Matko Dobrej Rady naucz dziewczęta i kobiety patrzeć i rozumieć w wierze sens zdarzeń ich życia oraz dobrze odczytać i wypełnić swoje powołanie do służby w Kościele, w rodzinie i w świecie. Bądź Przewodniczką i Wspomożycielką na ścieżkach ich ziemskiego pielgrzymowania. W Twoje Dłonie składamy nasze prośby a Ty Matko Wszystkich Żyjących, zanieś je przed tron Twego Syna Chrystusa. Amen.


Niech miłość Boża Cię strzeże

Modlitwa za dziewczęta

Boże, powierzamy Ci dziewczęta, spraw, by żadna z nich nie zgubiła się na drogach tego świata, lecz odkryła Twoją prawdę i świadczyła o niej życiem. Maryjo, Służebnico Pańska, módl się za nami.
(modlitwa Sióstr Sług Jezusa)


Niech miłość Boża Cię strzeże

Litania kobiet biblijnych

Wejdźmy w świetlany korowód kobiet biblijnych, naszych sióstr. Niech ich umiłowanie życia przenika nas i prowadzi do coraz większego zgłębiania wezwania Boga, który powołuje nas, abyśmy w dzisiejszym Kościele były kobietami, dającymi całkowicie siebie, abyśmy były wiernymi córkami Maryi.

KOBIETY, KTÓRE DAŁYŚCIE ŻYCIE, które wierzyłyście w miłość. Ożywione potężną siłą wewnętrzną jawicie się nam jako kobiety czuwające, odważne i nie lękające się trudności. Niech ten dynamizm pochodzący z waszej wiary przenika nasze wnętrze.

SARO, wspaniała matko, nosicielko "dziecka uśmiech", niech Twa obecność towarzyszy naszej drodze, aby dojrzewały owoce zawartego przez nas przymierza (Rdz 11,49; Iz 51,2).

HAGAR, nasza siostro, która nadałaś Bogu imię "Tego, który widzi" bądź z nami w chwilach trudnych doświadczeń, pomóż wtedy kroczyć drogami nadziei
(Rdz 16,25).

MIRIAM, ty, która czuwasz w miłości żarliwie opiewając odnalezioną wolność. Prowadź nas poprzez nasze pustynie na nową drogę, która uczyni z nas lud wierny Bogu (Wj 2, 1-10; 16, 19-21; Lb 12; 20, 1-2; Pwt 24, 8-9; 1Krn 6,1-3;
Mi 6, 3-4).

CHULDO, przewidująca prorokini, udziel nam daru jasnego widzenia, abyśmy kroczyły pewnie naprzód ku nowemu światu (1Krl 22, 11-20; 2 Krn 34, 22-28).

RUT I NOEMI, złączone przez obietnicę nauczcie nas tworzyć między sobą mocne więzi, które będą ziarnami zapowiadającymi żniwa.

ESTERO, wielka królowo, której usilna prośba została wysłuchana, pomóż nam stać się nieskazitelnymi, aby nasz autorytet i wpływy przyczyniały się do ochrony życia naszego ludu.

MARYJO Z NAZARETU, nasza siostro, przyjaciółko i matko, kobieto obdarzona niezwykłą łaską, w której Pan upodobał sobie - i jednocześnie jedna z nas - wspieraj nasze oddanie w miłości, abyśmy głosiły obietnicę przyjścia Twojego Syna.

KOBIETO CIERPIĄCA NA KRWOTOK, wmieszana w tłum w poszukiwaniu uzdrowienia, otwórz nasze serca na przyjmowanie tych, którzy nieśmiało, ale z nadzieją, proszą nas o pomoc (Mk 5, 25-34; Łk 8, 43-48; Mt 9, 20-22).

KOBIETO KANANEJKO, tak pełna godności i wiary w spotkaniu z Jezusem, naucz nas karmić nasze życie wewnętrzne każdym okruchem Słowa, gestu, spotkania.

KOBIETO NAMASZCZAJĄCA OLEJKIEM, która przełamałaś bariery tradycji, aby w wolności dziecka zbliżyć się do Jezusa; bądź nam natchnieniem przy nawiązywaniu nowych relacji z ludźmi, byśmy w ten sposób budowali Królestwo Boże (Mk 14, 3-9; Mt 26, 6-13).

KOBIETO POCHYLONA, zasłuchana całą sobą i uważna pomimo swych dolegliwości cielesnych; przypominaj nam o ukrytych w nas możliwościach, które mogą zawsze na nowo się ukazać pomimo naszych ograniczeń (Łk 13, 10-17).

KOBIETO PRZY STUDNI, która pragniesz otrzymać wodę żywą, ożyw nas w chwilach przygnębienia i zachęć do poszukiwania światła we wnętrzu naszych własnych studni (J 4, 1-42).

KOBIETO Z TŁUMU, która nie lękałaś się być inną i krzyczeć prawdę, daj nam odwagę zabierania głosu pomimo sprzeciwów (Łk 11, 27-28).

MARIO Z MAGDALI, nasza siostro uwolniona od siedmiu złych duchów, ty oddałaś się całkowicie Jezusowi jako umiłowana oblubienico, zostań z nami, by walczyć przeciw złym duchom, które przeszkadzają nam głosić Słowo Boże z mocą i przekonaniem.

MARIO, MATKO JANA-MARKA, dzięki twemu zaangażowaniu nie lękającemu się trudności, w zaufaniu służyłaś pierwotnemu Kościołowi, ukaż nam, jak żyć takim samym zaufaniem, nie bojąc się podejmować koniecznego ryzyka
(Dz 12, 11-17).

ANONIMOWE CÓRKI FILIPA, całkowicie oddane misji prorockiej, nauczcie nas być bardziej uważnymi na znaki czasu w codzienności naszego życia
(Dz 21, 8-14).

KOBIETY Z PIĘĆDZIESIĄTNICY, które razem z Maryją otrzymałyście Ducha Świętego udzielajcie nam mocy do głoszenia chwały Pana we wszystkich zakątkach świata (Dz 1, 12-14; 2, 1-18).

KOBIETY PRZYMIERZA, MATKI I ŻONY, SIOSTRY I CÓRKI, WDOWY I PROROKINIE, KOBIETY PIERWSZYCH WIEKÓW KOŚCIOŁA, dzielne i mężne, tak różniące się między sobą wiekiem, pochodzeniem i otrzymanymi darami, przybądźcie, by kroczyć z nami na drodze wiary, gdy otwieramy serca na przyjęcie darów i wezwań Ducha Świętego.

UBOGA WDOWO, która wrzuciłaś do skarbony wszystko, co miałaś na swoje utrzymanie, pomóż nam uwolnić się od naszych ludzkich zabezpieczeń i całą nadzieję złożyć w Panu.Powierzam się Tobie...

Z RACHUNKU SUMIENIA KOBIETY

* czy dostrzegam Bożą miłość ?

* jak na nią odpowiadam ?

* czy potrafię podziękować Bogu, że stworzył mnie kobietą ?

* co robię, aby pogłębić moją więź z Bogiem?

* czy staram się poznać wolę Bożą w stosunku do mnie i przyjąć ją ?

* czy szanuję każde życie - swoje i innych ?

* czy dostrzegam wokół siebie innych ludzi (nie tylko moich "wybrańców") ?

* czy potrafię w ludziach, z którymi się spotykam dostrzegać dobre cechy ?

* czy bez zazdrości cieszę się z zalet, zdolności i osiągnięć innych ?

* czy rozwijam w sobie wrażliwość na potrzeby innych ?

* czy zawsze jestem gotowa pomagać ?

* czy przezwyciężam mój egoizm, lenistwo, aby zrobić coś dla innych, czy raczej czekam, aby mi inni służyli ?

* ile czasu poświęcam bezinteresownie innym ?

* czy słucham i staram się rozumieć ludzi ?

* czy potrafię przebaczać ?

* czy wystarcza mi cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności do siebie, do innych ?

* czy moje słowa są spokojne, delikatne, pełne miłości, czy raczej agresywne, twarde, nieczułe?

* jak okazuję miłość moim najbliższym, zwłaszcza mamie ?

* czy akceptuję siebie jako taką, a nie inną kobietę ?

* czy zgadzam się na to kim jestem, na swoją sferę emocjonalną, fizyczną i psychiczną ?

* czy staram się rozwijać swoje dobre cechy, a walczyć z wadami?

* czy potrafię od siebie wymagać ?

* czy szanuję swoje ciało ?

* jak wykorzystuję czas swojej młodości, które cechy ludzkie, zwłaszcza typowo kobiece chcę w najbliższym czasie w sobie rozwinąć ?Pan mnie strzeże Czuwa nade mną Bóg Czuwa nade mną Bóg


Dziękujemy Autorom zdjęć